Tag: apokatastasis catholic

APOKATASTASIS

APOKATASTASIS apocatastasis. In general the term means restoration, reestablishment, return; astronomically it means the time required for a planet to complete its orbit. In the first Christian centuries the word …